เอกสาร MIT

สินค้าตะแกรงเหล็กไวร์เมช (Wiremesh) ของเราได้รับรองว่าเป็นสินค้า MIT(MADE IN THAILAND)
1.สินค้าที่ทำการผลิตในประเทศไทย จากโรงงานหรือธุรกิจที่มีการจดทะเบียน มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ที่ถูกต้องชัดเจนในประเทศไทย
2.มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยหลักเกณฑ์การคำนวณมูลค่าสินค้าของ MiT คิดตามหลัก ASEAN CONTENT
3.สินค้า Made in Thailand หรืออักษรย่อ MiT จะได้รับเอกสารรับรองหรือเครื่องหมายที่ ส.อ.ท. ออกให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้แสดง
คุณสมบัติสินค้า Made in Thailand หรือ MiT กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง